Κοινωνικές Υπηρεσίες

Στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων εντάσσονται οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που προάγουν την ποιότητα της ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες, χωρίς να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους.© ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ. - Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α. 2018