Αναβάθμιση Οικισμών

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με την περιβαλλοντική αναβάθμιση οικισμών και κτιριακού αποθέματος, όπως κατασκευή και συντήρηση υποδομών σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες καθώς και σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή εφαρμογών νέων τεχνολογιών.


© ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ. - Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α. 2018